Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116754-119804

Medicinsk vetenskap

Medicinsk vetenskap omfattar flera ämnen som hälso- och vårdvetenskap och medicin. Det spänner över ett stort fält som studerar orsaker till ohälsa och sjukdom samt individens möjligheter att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa. Ämnet innefattar både grundforskning, tillämpad forskning, hälsoekonomiska och etiska aspekter samt medicinsk pedagogik. 

 

How Music and Social Engagement Provides Healthy Aging and Prevents Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia 
Hanne Mette Ridder (2018) 

Om musikens rol för ett hälsosamt åldrande och förebyggande av demens samt i att skapa ett socialt engagemang hos individer med redan utvecklad demenssjukdom.

 

Beyond the visual and verbal: Using participant-produced photographs in research on the surroundings for care at the end-of-life 
Carol Tishelman m. fl. (2016) 

Denna studie undersöker vilka aspekter av deras omgivning är särskilt betydande för människor som spenderar sina sista dagar där. 

 

Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems Effects and Experiences
Anna Duberg (2016) 

Anna Dubergs avhandling om effekten av dans för unga flickor.

 

Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems 
Anna Philipsson, Anna Duberg, Margareta Möller, Lars Hagberg (2013) 

Dansaktivitet två gånger per vecka som komplement till ordinarie skolhälsoaktiviteter har visat sig vara kostnadseffektiv i relation till skolhälsoaktiviteter enbart. 

 

"I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems 
Anna Duberg, Margareta Möller, Helena Sunvisson 
(2016)

Denna kvalitativa utvärdering var en del av en randomiserad klinisk studie av dansintervention med tonårsflickor med psykiska besvär. Flickornas erfarenheter av dansinterventionen kan sammanfattas med att dansen kändes berikande och gav flickorna handlingskraft som i sin tur verkade positivt på deras självförtroende och de upptäckte en ny förmåga att ”ta plats”. Resultat från denna studie kan ge praktisk information för utveckling av framtida interventioner för tonårsflickor med psykiska besvär. 

 

Music and public health – a Nordic perspective
Lars Ole Bonde och Töres Teorell (red.) (2018) 

En antologi om hur musik kan användas inom vården. Här presenteras kliniska belägg för musikens hälsofrämjande effekter och kopplar det till de nordiska ländernas välfärdssystem.

 

Music therapy : an intervention effecting quality of life and health in children going through hematopoietic stem cell transplantation
Lena Uggla (2019) 

Avhandlingen tar upp musikterapi och dess kliniska effekt hos barn som genomgår en hematopoietisk stamcellstransplantation (HCST), en etablerad behandling för barn med aggressiv leukemi. Pulsen blev lägre hos barnen som fick musikterapi och deras hälsorelaterade livskvalitet ökade. Musikterapi visade sig dessutom vara ett viktigt stöd för att klara av behandlingsperioden på sjukhuset. 

 

Music and public health – An empirical study of the use of music in the daily life of adult Danes and the health implications of musical participation
Ola Ekholm, Knud Juel och Lars Ole Bonde (2015) 

En empirisk studie gjord i Danmark om musikens påverkan på hälsan.

 

Room for Death. International museum-visitors' preferences regarding the end of their life
Olav Lindqvist och Carol Tishelman (2013) 

I denna studie ligger fokus på allmänehetens preferenser gällande miljöer och platser avsedda för döende.