Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116867-120325

Rapporter

Här listas rapporter och utredningar:
 
Rapporten undersöker hur metoden Dans för Parkinson i digital form kan genomföras och hur personer med Parkinsons sjukdom upplever dansen. Frågor ställs om hur dans i digital form via en dator upplevs jämfört med att dansa i en gemensam danssal. Studien har genomförts av forskare vid Karlstad universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm.
 
Rapporten ger en introduktion till hur bildterapi används och teorier om dess verkningsmekanismer med koppling till neurovetenskaplig forskning. 
 
Sammanfattning från Culture for Health: "Scoping review of culture, well-being, and health interventions and their evidence, impacts, challenges and policy recommendations for Europe.” (2022)
Detta är en rapport publicerad av det av EU delfinansierade projektet Culture for Health. Projektet pågår till maj 2023. Syftet med projektets sammanställning är att syntetisera befintliga bevis om den positiva effekten av konst och kulturaktiviteter på hälsa och välbefinnande. Detta innebär att granskningen inte är begränsad till ett fåtal forskningsfrågor utan försöker ge en tydlig indikation på mängden befintlig litteratur, nyckelbegrepp, fokuspunkter och vilka typer av studier som finns. Den identifierar också kunskapsluckor i den befintliga litteraturen. Slutligen samlar den politiska rekommendationer och identifierar utmaningar, vilket ytterligare utökar rapportens omfattning bortom de föreslagna politiska riktlinjerna och specifika politiska åtgärder.
 
Under de senaste två årtiondena har det skett en stor ökning av forskning om sambandet mellan kultur och hälsa och 2019 kom den första WHO-rapporten. Rapporten bygger på över 900 publikationer vilka i sin tur refererar till över 3000 studier om kulturens stora betydelse i att förebygga ohälsa samt av behandlingen av olika tillstånd över hela livscykeln.

 
Kulturrådet (2018) 
Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att kartlägga området kultur och hälsa i samtliga Sveriges regioner. Deras rapport ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.
 
All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (red.) (2017)
Från brittiska parlamentet kom 2017 en av de mest tongivande publikationer i debatten om kultur och hälsa. En omfattande sammanställning av vetenskapliga belägg för att kultur i olika former har positiva effekter på hälsan under hela människans livsspann. 
 
Nordiska Ministerrådet (2015) 
Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne. Rapporten presenterar en beskrivning av kultur- och hälsaområdet, en analys av olika behov inom området, slutsatser och förslag till möjliga gemensamma satsningar på området.
 
Statens folkhälsoinstitut (2005) En samling exempel från forskning och praktik. Baserat på de nationella folkhälsomålen och kulturens roll i det.
 
Vetenskapsrådet (2012)
Det räcker inte att säga att kultur är bra för hälsan. Vi måste svara på hur – hur ska man göra, konkret? Här presenteras nio forskningsprojekt som spänner över estetiska ämnen, psykologi, sociologi, antropologi och folkhälsovetenskap. Alla handlar om just kultur och hälsa.
 
SOU 2000:91 Socialdepartementets utredning från 2000. Här ges exempel på kostnadseffektiva preventiva insatser för folkhälsan, som bland annat innefattar kultur.

Sidan uppdaterad: 2023-04-05