Hoppa till huvudinnehåll

Ny studie om kulturens betydelse under coronapandemin

Fredrik Ullén
Hur förändras vårt engagemang i kultur- och fritidsaktiviteter under coronapandemin? Den frågan vill Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet undersöka i en ny studie. Vi intervjuade professor Fredrik Ullén som är en av initiativtagarna till studien.

Ni har under våren inlett en studie om hur människors engagemang i kultur och fritidsaktiviteter förändrats under covid-19-pandemin. Kan du berätta lite om initiativet och bakgrunden till studien?

- En av våra forskningslinjer gäller samband mellan kulturellt engagemang och hälsa. Corona-pandemin gav på ett dramatiskt sätt upphov till nya frågor inom den linjen. Förutom de stora medicinska problemen riskerar ju pandemin också att orsaka nedsättningar i psykologiskt välbefinnande och hälsa i stora grupper. Samtidigt vet vi att kulturella aktiviteter kan ha positiva effekter på välbefinnande, livskvalitet och hälsa och minska upplevd isolering. Det är därför angeläget att titta närmare på hur människors kulturella vanor påverkats av pandemin och vilken betydelse det har för psykologiskt välbefinnande, och denna studie är ett första steg i detta.

Vad tror du att ni kommer se för resultat i studien?

- Min gissning är att vi finner att människors nedsatta förmåga att delta i kultur, så som de brukar, upplevs som en förlust, men också att man hittar nya sätt att utöva kultur, till exempel via internet, och att detta är kopplat till mindre psykologiska besvär med oro, nedstämdhet och känslor av social isolering. En annan hypotes är att dessa effekter beror av personlighetsdrag som är kopplade till kulturella intressen. Vi siktar också på att få en så rik bild som möjligt av de olika positiva effekter människor upplever av kultur i kristider. Jag hoppas att resultaten skall vara intressanta inte bara för medicinsk och psykologisk forskning utan också för kultursektorn, som ju drabbas mycket hårt av inställda evenemang i dagsläget.

Varför är kultur så viktigt för människan?

- Evolutionärt tror jag att en grundläggande orsak till att vi blivit djur med kultur är att beteenden som musik och dans skapar gemenskap och stimulerar social sammanhållning i en grupp. Men kultur fyller förstås många funktioner: det kan vara ett effektivt sätt att reglera sin sinnesstämning, få intellektuell stimulans, inspiration, motivation, avslappning och nya idéer. Med mera. Och för dem som är aktivt engagerade ger kultur fantastiska möjligheter till skapande verksamhet och självförverkligande.

Karolinska Institutet är huvudman för projektet. Hur skulle du beskriva intresset för frågorna om kulturens påverkan på människor inom organisationen?

- Det är roligt att se att det finns ett stort intresse för kultur och interdisciplinär forskning på den kulturella hjärnan på KI. Vi har ett aktivt Kulturråd, där jag själv sitter med, och som är en viktig partner i våra externa evenemang som symposier och föreläsningar. Jag upplever också KI:s ledning och inte minst rektor Ole Petter själv som mycket engagerade i detta ämne vilket förstås är glädjande och inspirerande för oss.

Följ länken för att delta i enkätundersökningen

Fredrik Ullén. Foto: Lennart Utberg.