Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116752-120382

Humaniora och samhällsvetenskap

I listan ryms ett urval av publikationer inom medicinsk humaniora, musikterapi, dramapedagogik och andra vetenskapliga inriktningar som intresserar sig för människans sociala, kulturella och existentiella villkor. 

När orden inte räcker till - Musik som kommunikationsverktyg i palliativ vård

Capio Palliativ Slutenvård i samverkan med Betaniastiftelsen (2023)

Konst som resurs i vården: En forskningsstudie om hur Region Skånes konstsamling kan tillgängliggöras för patienter, personal och besökare

Max Liljefors (2022)

Kulturaktiviteter, performans och hälsa 

Georg Drakos (2022)
Författaren har diskuterat frågan om hur kulturaktiviteter i vården kan komplettera den medicinska vården i hälsofrämjande avseende

Konst som resurs i geriatrisk vård. Rapport från ett följeforskningsprojekt om Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus 

Max Liljefors och Åsa Alftberg (2019) 
Forskarna har följt arbetet med konstvandringar på två vårdavdelningar för multisjuka äldre på Nacka sjukhus. Det övergripande målet var att höja patienternas livskvalitet genom att integrera konsten i vård- och omsorgsarbetet.

Kompetensen att lyssna 

Georg Drakos, Helena Bani-Shoraka (red.) (2018)
Att lyssna kompetent och använda berättandet är grundläggande för personcentrerad vården. Berättandet är en grundläggande resurs i vårdarbetet. Det gäller exempelvis i fråga om äldre och invandrare, flerspråkiga personer i vård och omsorg.

Människan i vården: etnografi, vård och drama 

Carola Skott, Lisen Dellenborg, Margret Lepp, Kristina Nässen (2013)
I denna bok möts vårdare och forskare med syftet att tillsammans skapa utrymme för ”god vård” i en kontext av det som dåvarande svensk sjukvård präglades av: normativa, hierarkiska strukturer. Här ges förslag på hur professionellt vårdande och vetenskapliga vårdstudier skulle berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och en omsorgsfull tolkning av berättelser.

Forum Play as a method for learning ethical practice: A qualitative study among swedish health-care staff 

Anke Zbikowski, Kristin Zeiler, Katarina Swahnberg (2015) 
Studien analyserar hur användning av Forum Play, ett interaktivt improvisationsskådespel kring iscensatta vanvårdssituationer i vård- och omsorg, kan hjälpa personalen att lära sig agera etiskt vid förekomst av liknande situationer i sitt arbete.

Kultur och hälsa i praktiken 

Ola Sigurdson och Annica Sjölander (red.) (2016) 
Den här antologin visar hur kulturens positiva effekter konkret kan användas och tillämpas i olika verksamheter.

Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik 

Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell (red.) (2015) 
Antologin presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. Översikter av den nationella och internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring sambandet mellan kulturaktiviteter och hälsa i den yrkesarbetande befolkningen och hos de äldre.

Kultur och hälsa 

Socialmedicinsk tidskrift 2010:87 
Temanummer av Socialmedicins tidskrift med artiklar som berör olika aspekter av kultur och hälsa. 

Möten Musik Mångfald: Perspektiv på musikterapi 

Anci Sandell, Ingrid Hammarlund, Anna-Karin Kuuse, Linn Johnels (red.) (2017)
En antologi om musikterapi som riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.