Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116728-118797

I Sverige

Centrum för kultur, kognition och hälsa

Centret är ett samarbete mellan KI och KTH och har som mål att samla de svenska forskningsinsatserna med fokus på kulturella aktiviteter och deras effekter på hjärnan. Centret samarbetar med Kompetenscentrum för kultur och hälsa för att sprida kunskap om nya forskningsresultat och för att omsätta resultaten i praktisk verksamhet.

Medicinsk humaniora vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Genomför forskning och utbildning av hög relevans för hälso- och sjukvården med särskilt fokus på vårdmöten, implementering i sjukvården, den kulturella receptionen av medicinska texter och bilder med mera.

Centrum för social hållbarhet (CSS), Karolinska Institutet

Fokuserar på effektiva och hållbara samverkan mellan människor. En viktig del i detta arbete är sambanden mellan kultur och hälsa, som exempelvis i delprojektet Kulturaktiviteter på vårdcentraler, ett samarbete mellan forskare och kulturarbetare. Kulturaktiviteterna består av filmvisning, dansimprovisation, teater, sång mm och utvärderas med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala universitet

Utvecklar och fördjupar ett mångdisciplinärt forskningssamarbete kring medicin och hälsa med fokus på integrering av humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i de medicinska professionsutbildningarna.

Innovativ vård, Karolinska Institutet

Ett 20-tal forskare arbetar tvärvetenskapligt inom vårdvetenskap och fokuserar på patienter och anhörigas erfarenheter av livshotande och kroniska sjukdomar. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten är upplevelsen som en grundläggande källa till ny kunskap inom området.

Nätverket Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, Linköpings universitet

Samlar ett 40-tal forskare kring medicinsk praktik, omsorgspolitik, medicinsk teknologi liksom berättelser om och erfarenheter av välbefinnande och ohälsa i en tvärvetenskaplig mötesplats.

Centrum för demensforskning (CEDER), Linköpings universitet 

CEDER bedriver tvärvetenskaplig samhälls- och kulturvetenskaplig grundforskning om hur det är att leva med demenssjukdom. Ambitionen är att ta utgångspunkt i de demenssjuka personernas erfarenheter, kunskap och handlingsförmåga.