Hoppa till huvudinnehåll

Region Stockholm lanserar digital kurs om kultur för hälsa och välbefinnande

Illustration av Linnea Blixt
Nu lanseras en webbkurs om kultur och hälsa öppen för alla intresserade. Kursen beskriver sambandet mellan kultur och hälsa baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Se en film där personerna bakom utbildningen presenterar den. 

Konst och kultur kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande vid en rad olika tillstånd. Kompetenscentrum för kultur och hälsa har utformat webbkursen Kultur för hälsa och välbefinnande som riktar sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och övriga landet.

- Idag finns ett glapp mellan vad vi vet om vilken betydelse kultur kan ha som hälsofaktor och det som dagens vårdutbildningar lär ut. Den här utbildningen kan vara till stor hjälp för att skapa en ökad förståelse och intresse för vad kulturområdet kan bidra med i vården, säger Ulrika Lindblad, strategisk samordnare på Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholms kulturförvaltning.

Kultur som komplement till övrig vård

Kursen utgår ifrån aktuell forskning på området och beskriver hur sambandet mellan kultur och hälsa kan förstås, både utifrån den rapport som WHO har publicerat och med konkreta exempel. Den synliggör hur kultur kan vara ett komplement till övrig vård, prevention och behandling.

- Trots sjukdom och annan ohälsa finns outnyttjade friska resurser hos varje patient som kan tas till vara och stärkas av kulturinsatser. Människan har alltid använt sig av musik, dans och andra estetiska uttryckssätt för att bearbeta livets grundförutsättningar och för att skapa mening, säger Ulrika Lindblad.

Samtalsguide som stöd

För att underlätta för vårdverksamheter att själva integrera estetiska uttryckssätt utifrån sina behov har en samtalsguide tagits fram. Den kan användas till exempel på en arbetsplatsträff. Kompetenscentrum för kultur och hälsa kan vara ett stöd i uppstartsprocessen.

- Vården står inför stora utmaningar med en allt större andel äldre i befolkningen och en växande psykisk ohälsa. En ökad kunskap om hur kultur kan bidra till att främja hälsa kan ge vården ännu ett verktyg för att främja folkhälsan, säger Anna Roland Andersson, chef för enheten för hälsoutveckling på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Till webbkursen

Länk till kursen för dig som arbetar inom Region Stockholm

Länk till kursen för som arbetar utanför Region Stockholm

Illustration av Linnea Blixt

Illustration: Linnea Blixt.