Hoppa till huvudinnehåll

Musik- och sånglek på barnavårdscentraler

Barn som spelar Xylofon

 

Skillnaderna i hälsa i Stockholms län är stora trots att målet för Region Stockholms verksamheter är att nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet. Forskning visar att i grupper med stor ohälsa har kulturinsatser allra störst påverkanskraft. Samtidigt vet vi att tidigt stöd till barn med psykosocial ohälsa ökar chanserna för en positiv utveckling. Därför har Kompetenscentrum för kultur och hälsa inlett en pilot tillsammans med tre barnavårdscentraler: i Skärholmen, Fittja och i Hallunda, som alla är stadsdelar som präglas av höga ohälsotal. Insatsen bygger på det forskningsstöd som visar att musik, sång och lek kan främja relationen förälder/spädbarn.

Piloten innebär pröva att implementera musik- och sånglek med spädbarn och förälder på en barnavårdscentral, i ett tryggt sammanhang som föräldern redan är bekant med. Insatsen görs också för att undersöka om metoden kan komplettera annan gruppverksamhet på BVC och om så är fallet, efter utvärdering, pröva att implementera metoden inom fler BVC.

BVC ser behov och bjuder in föräldrar att delta

Det är barnsjuksköterskor på BVC som ansvarar för att bjuda in föräldrar till insatsen. Då tas hänsyn till hur relationen barn och förälder ser ut och i vilken grad föräldern tar del av omgivande samhället eller präglas av isolering. Utvalda föräldrar med 2-6 månader gamla barn får ett erbjudande om att delta i musiklek vid 8 tillfällen som en gruppverksamhet i BVC:s lokaler. Insatsen leds av en professionell musikpedagog/musikterapeut och även en barnsjuksköterska deltar.

Metoden stärker anknytning och kommunikation

Det finns forskningsstöd som visar att musik, sång och lek kan stärka föräldern i sitt föräldraskap, stärka anknytning och kommunikation, skapa gemenskap genom en meningsfull gruppaktivitet och att ge självförtroende och vana till föräldern att sjunga med sitt barn, även hemmavid. Musik kan vara ett lustfyllt, fysiskt och socialt redskap som kan reglera både den vuxnes och barnets känslor och bidra till självtillit. Att delta i sånglek på BVC kan även upplevas som mer lustfyllt än andra insatser som också görs för att främja anknytning.

Fler BVC startar grupper under året

Med pågående pandemi och RS-virus kunde trots allt en grupp påbörjas under 2021. Deltagarna och deltagande barnsjuksköterskor har varit mycket nöjda och det fanns inget behov av extra motiveringsarbete för att få deltagarna att komma, vilket ofta kan prägla gruppverksamhet. Under 2022 startas ytterligare två grupper.