Hoppa till huvudinnehåll

Äldrecentrums uppdrag kring Musik som omvårdnadsåtgärd

Man som sitter. Bild från Äldrepodden

Nytt arbetssätt på Serafens vård- och omsorgsboende följs

På uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum följt och stöttat ett projekt kallat Musik som omvårdnadsåtgärd som genomförs vid fyra enheter på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholms stad. Utgångspunkten är att det finns forskningsstöd som visar att ett systematiskt omsorgsarbete med personcentrerad musik sannolikt kan bidra till att minska depressiva symptom och beteendeproblem hos personer med demenssjukdom. Enligt beprövad erfarenhet kan åtgärderna ha effekt på sociala, psykiska och fysiska förmågor och upplevd livskvalitet, något som även Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom tydliggör.

Dagens omvårdnadsutbildningar lyfter i mycket liten utsträckning fram betydelsen av musik och rörelse som ett kommunikationsverktyg i äldreomsorgen. Nu är tanken att i ett äldreboende på plats fortbilda personalen. Det är ett pilotprojekt där fokus ligger på att undersöka vad som krävs för att musikinsatser ska kunna ingå i de dagliga omvårdnadsrutinerna.

Pilotprojektet samfinansieras dels av Kungsholmens stadsdelsförvaltning som arvoderar Musikkraft: två musikterapeuter som ansvarar för omsorgspersonalens kompetensutveckling, och dels av Kompetenscentrum för kultur och hälsa som har uppdragit åt Stiftelsen Äldrecentrum att följa och stödja implementeringsarbetet.

Frågeställningar i uppföljningen av projektet

­-Vad krävs för att omvårdnadspersonal ska våga använda sin röst, rytm och rörelse som ett dagligt kommunikationsverktyg? Vilka strategier och arbetssätt kan göra det möjligt för att musikinsatser får fäste i de dagliga rutinerna? Vilka organisatoriska förutsättningar krävs?

Inte minst är det viktigt att följa hur arbetssättet kan docka in i den löpande styrningen och uppföljningen så att detta nya arbetssätt integreras på ett långsiktigt och hållbart sätt. Utifrån dessa erfarenheter ska Äldrecentrum ta fram en modell som kan användas av andra vård- och omsorgsverksamheter som involverad personer med demenssjukdom.

En första delrapport har trots omständigheter kring pandemin färdigställts och en slutrapport kommer att lämnas i juni 2022.