Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116896-120222

Anti-stigma-teater för patienter med psykossjukdomar

Teatersalong
På en mottagning för patienter med psykossjukdom i Stockholm har teaterledare arbetat med patienter och vårdpersonal. Nu satsar Kompetenscentrum för kultur och hälsa på ett följeforskningsprojekt. 

På mottagningen har man arbetat med drama- och teaterövningar i över ett års tid för patienter med psykossjukdom. Fokus ligger på det friska och individens egna styrkor. Deltagarnas egna ord, idéer och erfarenheter tas tillvara och kommer till uttryck i manus och scener.

Teaterövningarna tar sin utgångspunkt ifrån Narrative Enhancement and Cognitive Therapy, en gruppbehandling med syfte att lära sig handskas med självstigma. Både deltagare och personal upplever att insatsen har varit givande. Kompetenscentrum för kultur och hälsa vill därför att metoden och utfallet beforskas mer systematiskt.

Minskat själv-stigma med kulturintervention? 

Följeforskningen kommer att genomförs av forskare från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Syftet är att identifiera erfarenheter från patienter, vårdpersonal och chefer som deltar i aktiviteter som genererats från projektet.

Vidare är syftet att identifiera om denna kulturintervention kan resultera i ökad självkänsla och minskat själv-stigma hos patienter med en psykossjukdom samt konkretisera metoden för att den ska kunna användas som ett komplement i behandlingen av personer med psykossjukdom. 

Läs en intervju med personalen: Kan teater förstärka det friska hos patienter med psykos? (nyhet november 2020)

Mål med projektet är:

  • Att öka kunskapen om kultur som intervention i psykiatrisk vård.
  • Att drama/teaterövningar prövas att som ett komplement till övrig vård och behandling för att öka välbefinnande och minska själv-stigma hos personer med psykossjukdom.
  • Att en metod utformas för fortsatt implementering av drama/teaterövningar som kan spridas till fler psykosmottagningar i länet och landet.
  • Att inspirera till fortsatt forskning inom området kultur och hälsa.

Projektet har finansierats genom kulturnämndens Projektstöd kultur och hälsa.